Slider

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen „podmínky“) rodinného hotelu Kaiser upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem rodinného hotelu Kaiser a jeho klienty.

Provozovatelem rodinného hotelu Kaiser je Jitka Košková, se sídlem Jalovcová 1326, 252 42, Horní Jirčany, IČO: 62892151 (dále jen „provozovatel“).

Klientem je fyzická nebo právnická osobou, která v rodinném hotelu Kaiser jako objednatel objednává pobyt (dále jen „klient“).

Rodinný hotel Kaiser je ubytovací zařízení na adrese Kořenov 26, Kořenov, PSČ 468 49, Česká republika (dále jen „rodinný hotel Kaiser“).

Službami provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v rodinném hotelu Kaiser) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení Vašeho pobytu ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace.

I. Rezervace pobytu

 • Rezervovat pobyt v rodinném hotelu Kaiser lze následovně:
  • prostřednictvím rezervačního formuláře umístěného na internetových stránkách rodinného hotelu Kaiser www.hotel-kaiser.cz ;
  • prostřednictvím telefonu +420 739 212 898 nebo emailu info@hotel-kaiser.cz;
  • prostřednictvím rezervačních portálů typu www.booking.com (dále jen „rezervační portál“).
 • Odesláním rezervačního formuláře klient potvrzuje svůj zájem o ubytování v rodinném hotelu Kaiser. Dokud není rezervace potvrzena ze strany provozovatele, není pro provozovatele závazná.
 • Provozovatel potvrdí rezervaci prostřednictvím emailu odeslaného na emailovou adresu klienta, uvedenou při rezervaci (dále jen „potvrzená rezervace“).
 • Pro akceptaci rezervace je provozovatel oprávněn požadovat zaplacení zálohové platby až do výše 100% předpokládané ceny ubytování (dále jen „rezervační poplatek“), a to i v případě, kdy klient provedl garanci platební kartou. Do okamžiku úhrady rezervačního poplatku není rezervace pro provozovatele závazná. Podrobnosti k úhradě rezervačního poplatku jsou klientovi poskytnuty prostřednictvím emailu odeslaného na emailovou adresu klienta, uvedenou při rezervaci.
 • Potvrzením rezervace ze strany provozovatele, resp. úhradou rezervačního poplatku v případě požadavku na jeho úhradu, vzniká mezi klientem a provozovatelem smlouva o ubytování, která se řídí potvrzenou rezervací, těmito podmínkami a obecnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Klient bere na vědomí, že v případě, kdy učiní rezervaci prostřednictvím rezervačního portálu, mohou po něm být ze strany rezervačního portálu požadovány dodatečné platby, poplatky, či další povinnosti.

II. Ubytování v rodinném hotelu Kaiser

 • Ubytování v rodinném hotelu Kaiser je možné v den nástupu uvedeného v potvrzené rezervaci, a to od 15:00 do 22:00 hod., pokud se klient a provozovatel písemně nedohodnou jinak.
 • Klient ukončí ubytování v poslední den uvedený v potvrzené rezervaci do 11:00, pokud se provozovatelem nedohodne jinak. Ubytování je ukončeno předáním vyklizeného pokoje/pokojů klientem provozovateli.
 • Provozovatel poskytuje klientovi služby v rozsahu potvrzené rezervace, případně dále sjednané mezi provozovatelem a klientem.
 • Klient je povinen dodržovat pravidla ubytování a pokyny provozovatele, zejména:
  • Poskytnout provozovateli veškeré informace potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit rezervaci pobytu a poskytnout provozovateli doklady, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas;
  • Hlásit případné zdravotní obtíže a případné alergie;
  • Kouřit pouze na místech k tomu vyhrazených;
  • Dodržovat noční klid;
  • Užívat pokoje a společné prostory tak, aby nerušil a neohrožoval další hosty, zejména nepřemisťovat vybavení a zařízení, neprovádět opravy ani jakékoliv zásahy do vybavení ani jiné instalace rodinného hotelu Kaiser;
  • Neužívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod)., ale pouze spotřebiče z výbavy rodinného hotelu Kaiser. Výjimkou jsou holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy a nabíječky. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá klient a odpovídá za jakékoliv škody způsobené jejich provozem;
  • Dodržovat bezpečnostní pravidla a pokyny provozovatele, zejména nezakrývat topení a další zařízení, udržovat volné únikové cesty a jejich označení, zdržet se umisťování předmětů zejména oblečení a potravin za okny a dbát zvýšené opatrnosti v případě zhoršených klimatických podmínek;
  • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách rodinného hotelu Kaiser. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách rodinného hotelu Kaiser;
  • Pokud jsou společně s klientem v rodinném hotelu Kaiser ubytování i domácí mazlíčci, musí být zabezpečení tak aby neobtěžovali ostatní hosty, zejména volným pobíháním, hlukem, zápachem atd. V případě potřeby je provozovatel oprávněn nařídit jejich omezení vodítkem, náhubkem, případně pohybem pouze na místech k tomu určených apod.

III. Cena ubytování a její úhrada

 • Cena ubytování a s tím souvisejících služeb poskytnutých klientovi provozovatelem (dále jen „cena ubytování“) se řídí ceníkem provozovatele a potvrzenou rezervací.
 • K úhradě ceny ubytování je možné použít tyto platební metody:
  • platební kartou American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, JCB, Maestro, Discover;
  • bankovním převodem na základě faktury;
  • hotově.
 • Klient hradí cenu ubytování dle podmínek v potvrzení rezervace a dále dle případných dalších objednaných a klientovi poskytnutých služeb. V případě, že klient hradí rezervační poplatek, započítává se tento rezervační poplatek na úhradu ubytování a služeb poskytnutých provozovatelem.
 • Cena ubytování je splatná v okamžiku ukončení ubytování a vystavení vyúčtování ze strany provozovatele. Není-li ve vyúčtování stanoveno jinak, je cena ubytování splatná okamžikem vystavení vyúčtování a předání klientovi na místě.

IV. Storno rezervace

 • Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené rezervace či započatého ubytování za podmínek uvedených v tomto článku.
 • Odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno provozovateli. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany klienta. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.
 • Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.
 • Zruší-li klient rezervaci:
  • Více než 30 dní přede dnem ubytování, nehradí žádný storno poplatek, a v případě úhrady rezervačního poplatku je mu rezervační poplatek vrácen;
  • V období mezi 30 až 16 dnem přede dnem ubytování, hradí provozovateli storno poplatek ve výši 50% z celkové předpokládané ceny ubytování dle potvrzené rezervace;
  • V období mezi 15 dnem až dnem ubytování činí storno poplatek 100% z celkové předpokládané ceny ubytování dle potvrzené rezervace.
 • V případě, že klient nezahájí ubytování, činí storno poplatek 100% z celkové předpokládané ceny ubytování dle potvrzené rezervace.
 • Složený rezervační poplatek se vrací klientovi do 14 dnů ode dne písemného odstoupení od rezervace, to převodem na bankovní účet klienta, ze kterého klient provedl platbu rezervačního poplatku nebo vrácením na platební kartu, ze které by rezervační poplatek autorizovaně uhrazen. V případě platby kartou, která neprobíhá přímo v rodinném hotelu Kaiser za přímé účasti držitele platební karty (tj. autorizovaně), si provozovatel z důvodu předcházení podvodných plateb vyhrazuje právo vyžádat si od bankovního ústavu údaje k identifikaci klienta.
 • V případě, že klient přeruší ubytování v rodinném hotelu Kaiser z jiných důvodů, než jsou uvedeny v čl. VI., je povinen uhradit 100% z celkové předpokládané ceny ubytování dle potvrzené rezervace, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

V. Odstoupení provozovatele od smlouvy

 • Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o ubytování v případech, kdy klient v době ubytování poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje a závažně porušuje tuto smlouvu o ubytování, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v rodinném hotelu Kaiser a svým chováním omezuje práva provozovatele či dalších hostů.
 • V případech stanovených v odst. 1 propadá klientem uhrazený rezervační poplatek ve prospěch provozovatele, jako smluvní pokuta. Klient je zároveň povinen uhradit provozovateli vzniklou škodu.

VI. Reklamace služeb a odstoupení klienta

 • V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u provozovatele v době a místě ubytování, nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci, která se sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsána jak klientem, tak provozovatelem. Tato písemná reklamace je podkladem pro řešení reklamace.
 • Klient bere na vědomí, že pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany provozovatele a klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). V takovém případě má klient vždy právo odstoupit od potvrzené rezervace. Pokud pobyt klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.


Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21. 5. 2019

Počasí